Urząd Gminy Michałowice

Co to Biuletyn Informacji Publicznej?

Biuletyn Informacji Publicznej został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej. Biuletyn ten składa się z witryn WWW, na których władze publiczne oraz inne podmioty wykonujące zadania publiczne udostępniają informacje publiczne wymagane przez polskie prawo. 

Wybory samorządowe 2014

Prezes Rady Ministrów zarządza wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw wyznaczając datę wyborów na ostatni dzień wolny od pracy poprzedzający upływ kadencji rad. Obecna kadencja rad ulegnie zakończeniu w dniu 21 listopada 2014 r. Zatem wybory zarządzone muszą zostać na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie przepisów art. 9 ust 4 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209 poz. 1243) Wójt Gminy Michałowice informuje, że osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą w Urzędzie Gminy Michałowice wykorzystać przysługujące im prawo do

Kontakt

Gmina Michałowice

Reguły, ul. Aleja Powstańców
Warszawy 1
05-816 Michałowice
www.michalowice.pl

Sekretariat:

tel: (22) 350 91 91
fax: (22) 350 91 01

mail: 

Wójt Gminy Michałowice

Z-ca Wójta

Sekretarz

Skarbnik

Krzysztof Grabka

-

Zofia Idzikiewicz
Anna Jankowska

Godziny pracy:

poniedziałek: 9.00-17.00

wtorek-piątek: 8.00-16.00

Konta: Bank Spółdzielczy w Raszynie 
nr r-ku budżetu: 16 8004 0002 2007 0009 0623 0001

 

Wadia przetargowe oraz zabezpieczenia należytego wykonania umów należy wpłacać na rachunek nr:
86 8004 0002 2007 0009 0623 0002

 

Opłaty z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym należy przekazywać na rachunek nr:

64 8004 0002 2007 0009 0623 0010

epuap

ELEKTRONICZNA SKRZYNKA PODAWCZA
Gmina Michałowice:

REGON: 013269290

Identyfikator Gminy: 1421042

NIP Gminy: 534-24-80-595

Urząd Gminy w Michałowicach:

REGON: 000541753