Logo Home Bip Bip.gov.pl Strona Michałowice
Urząd Gminy Michałowice

za okres od 24.08.2013 r. do 25.10.2013r


Z zakresu gospodarki komunalnej:

 1. Rozstrzygnięto postępowanie i podpisano umowę na remont budynków komunalnych z zasobów Gminy Michałowice z firmą ekoMTB sp. z o.o.,  Brwinów ul. Pszczelińska 103,  na kwotę 54 431,00 zł brutto.
 2. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Wymianę zasuw oraz hydrantów na sieci wodociągowej w utwardzonym lub nieutwardzonym pasie drogi na terenie Gminy Michałowice”. Podpisano umowę z wykonawcą  „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszczyce 52B, na kwotę 125 551,59 zł brutto,
 3. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Usunięcie awarii na sieci kanalizacyjnej w ul. Królewskiej w Regułach”. Wyłoniono wykonawcę „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszczyce 52B,
 4. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na wymianę wodomierzy na terenie gminy Michałowice.  Podpisano umowę z firmą WODROL Pruszków S.A, ul. Bryły 10,  na kwotę 52 876,80 zł brutto.
 5. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Czyszczenie, płukanie i udrażnianie kanalizacji sanitarnej”. Wyłoniono wykonawcę Usługi asenizacyjne Leon Szeląg, Raszyn ul. Słowikowskiego 62 A.
 6. Podpisano umowę na „Wymianę zasuw oraz hydrantów na sieci wodociągowej w utwardzonym lub nieutwardzonym pasie drogi na terenie Gminy Michałowice” z wykonawcą  „NAPARTY” Usługi wodno-kanalizacyjne Janusz Naparty, Stare Faszczyce 52B, na kwotę 272 161,95 zł brutto,
 7. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamiennym oraz destruktem bitumicznym.” Podpisano umowę: z Panem Józefem Wieteska prowadzącym działalność pod nazwą  „COMPLEX”, Domaniewek 18, na kwotę 110 913,24 zł brutto,
 8. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na „Powierzchniowe utrwalenie istniejącej nawierzchni emulsją asfaltową i grysami.” Podpisano umowę: z Panem Józefem Wieteska prowadzącym działalność pod nazwą  „COMPLEX”,  Domaniewek 18, na kwotę: 87 504,66 zł brutto,
 9. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Remont cząstkowy o nawierzchni bitumicznej dróg i ulic na terenie gminy”. Podpisano umowę: z firmą DROG-REM,   Warszawa ul. Mory 8, na kwotę: 141 450,00 zł brutto,
 10. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na: „Remont dróg – równanie i profilowanie”. Podpisano umowę z Panem Marcinem Jarek działającym pod nazwą „AGMAR”, Pruszków ul. Kielecka 12, na kwotę 15 006,00 zł brutto,
 11. Wszczęto postępowanie na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Rejonie  I cz. I w sezonie 2013/2014 r.”,
 12. Wszczęto postępowanie na: „Zimowe utrzymanie dróg i ulic w Rejonie  II cz. II w sezonie 2013/2014 r.”, 
 13. Wszczęto postępowanie na: „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i placów w Rejonie  I cz. III w sezonie 2013/2014 r.”,
 14. Wszczęto postępowanie na: „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i placów w Rejonie  II cz. IV w sezonie 2013/2014 r.”,
 15. Wszczęto postępowanie na: „Zimowe utrzymanie chodników, parkingów i placów w Regułach cz. V w sezonie 2013/2014 r.”,
 16. Wszczęto postępowanie na: „Remont progów spowalniających”,
 17. Wszczęto postępowanie na: „Remont ul. Żwirowej w Komorowie”,
 18. Wszczęto postępowanie na: „Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych.”,
 19. Podpisano umowę z firmą „MKL-BUD Michał Lulis”, Warszawa, ul. Joliot Curie 19 lok. 35, na wykonanie nowych piłkochwytów oraz podwyższenie istniejących piłkochwytów na terenie strefy rekreacji w Regułach przy ul. Wiejskiej, na kwotę brutto 19 979,38 zł
 20. Wszczęto i rozstrzygnięto postępowanie na prace remontowe urządzeń zabawowych na placach zabaw na terenie Gminy Michałowice z firmą Główny Ośrodek Certyfikacji i Nadzoru Sp. z o.o., Rzeszów, al. Armii Krajowej 50, na kwotę brutto: 22 053,90 zł
 21. Podpisano umowę na dostawę i montaż tabliczek z nazwami ulic z  firmą UTAL Sp. z o. o. Kobylnica ul. Katarzyńska 9,  na kwotę brutto 13 065,06 zł.
 22. Podpisano umowę na wykonanie modernizacji placu zabaw w Pęcicach przy ul. Zaułek z firmą Piotr Zakrzewski, Wysokie Mazowieckie ul. Armii Krajowej 2/26,  na kwotę 23 500 zł brutto,
 23. Wszczęto postępowanie na wykonanie projektu zagospodarowania zieleni na Miejscu Pamięci Narodowej w Pęcicach.
 24. Wszczęto postępowanie na wykonanie odwodnienia na Strefach Rekreacji w Regułach i Michałowicach.

 

Z zakresu inwestycji i remontów:

 1. Podpisano umowy na:
  1. przebudowę ul. Różanej w Nowej Wsi,
  2. 3 Maja i Kredytowej w Komorowie,
  3. przebudowę Kwiatowej, Rumuńskiej i Żytniej w Michałowicach,
  4. budowę ul. Lazurowej w Regułach,
  5. wykonanie odwodnienia w ul. Żwirki, Wigury w Michałowicach, Opaczy-Kolonii,
  6. przebudowę ul. Dębowej w Granicy,
  7. budowę wodociągu i kanalizacji w odnodze ul Polnej w Nowej Wsi.
 2. Prowadzone jest postępowania przetargowe na:
  1. przebudowę ul. Kochanowskiego w Granicy,
  2. modernizację SUW Komorów,
  3. przebudowę ul. Matejki w Komorowie,
  4. przebudowę kotłowni  w szkole w Komorowie
 3. Zakończono:
  1. wymianę nawierzchni boiska wielofunkcyjnego w Komorowie,
  2. budowę placu zabaw w Granicy,
  3. przebudowę i adaptację pomieszczeń dla potrzeb przedszkola  po GOPS w Nowej Wsi.

 

Z zakresu geodezji i rolnictwa:

 1. Gmina Michałowice aktem notarialnym Rep A 7952/2013 z dnia 08.10.2013 r. sprzedała działkę ew. 488/1 o pow. 0,0075 ha położoną  w obrębie ewidencyjnym Komorów-Wieś przeznaczoną na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej stanowiącej działkę ew. nr 75/3.
 2. W dniu 13 września 2013 r. odbyła się rozprawa w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie z powództwa Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podhalańskiej w Komorowie. Sprawa została  odroczona do dnia publikacji wyroku.
 3. W dniu 18 września 2013 r. Sąd Rejonowy w Pruszkowie wydał wyrok w sprawie z powództwa Rejonowej Spółdzielni „SCH Michałowiczanka” o ustalenie wysokości opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu przy ul. Podhalańskiej 1 w Komorowie ustalający wysokość opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie gruntu na kwotę 19 000 zł od dnia 01 stycznia 2011 r.

 

Z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego:

 1. W związku z pozytywnym rozpatrzeniem niektórych uwag do projektu planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Opacz Kolonia” zmienione w niezbędnym zakresie opracowanie wysłano do ponownych uzgodnień. Po ich uzyskaniu nastąpi ponowne wyłożenie do publicznego wglądu projektu planu, ale tylko we fragmentach dotyczących pozytywnie rozpatrzonych uwag.
 2. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozpatruje wniosek Wójta Gminy Michałowice o zgodę na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze do projektu planu obszaru „Opacz Mała”. Wniosek uzyskał już pozytywne opinie Mazowieckiej Izby Rolniczej oraz Marszałka Województwa Mazowieckiego. Podobny wniosek dotyczący projektu planu obszaru „Michałowice-Wieś” jest rozpatrywany przez Marszałka. W związku z tym, że nadal nie ma rozstrzygnięć w tych sprawach, nie można precyzyjnie określić terminów wyłożenia projektów tych planów do publicznego wglądu. 
 3. Projekty planów zagospodarowania przestrzennego obszarów „Aleja Kasztanowa” oraz „Pęcice, Sokołów” są w trakcie ponownych uzgodnień i opiniowania przez instytucje państwowe i samorządowe. Projekt planu obszaru „Aleja Kasztanowa” uzyskał negatywną opinię Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz dwukrotnie Starostwa Powiatowego w Pruszkowie. Obecnie czekamy na ostateczne opinie. Ze względu na negatywna opinię Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków oraz Wójta Gminy Raszyn należało również ponownie wysłać do uzgodnień projekt planu obszaru „Pęcice, Sokołów”. Ze względu na negatywne opinie należało również wstrzymać się z wysłaniem wniosków o wyrażenie zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych klasy III na cele nierolnicze do Marszałka Województwa Mazowieckiego.
 4. Wójt Gminy negatywnie zaopiniował projekt planu zagospodarowania przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Negatywna opinia spowodowana była w szczególności, brakiem wprowadzenia do projektu planu inwestycji polegającej na budowie trasy szybkiego ruchu tzw. „Paszkowianki” na odcinku od drogi nr 719 na terenie gminy Brwinów do węzła trasy S8 w Nadarzynie oraz tylko częściowym ustosunkowaniem się do wniosków Wójta wystosowanych do aktualizacji planu. Wójt zwrócił uwagę na brak w opracowaniu ujęcia niezbędnej rozbudowy Alej Jerozolimskich oraz postulowanej przez szereg samorządów linii kolejki WKD do Mszczonowa. W opracowaniu brak jest również Trasy Książąt Mazowiecki, ale ta decyzja, jako od dawna oczekiwana, została przez Wójta Gminy zaakceptowana. W opinii pojawiła się również prośba o uwidocznienie w załącznikach do projektu planu sposobu rozpatrzenia wniosków składanych do niego przez samorządy, a nie tylko przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich i inne instytucje Wojewody.  

 

Z zakresu kultury,  sportu i zdrowia:

Zorganizowano:

 1. Aktywne wakacje na strefach rekreacji na terenie gminny do 30 sierpnia 2013 r.
 2. Dożynki Gminne w Regułach w dniu 8 września 2013 r.
 3. Uroczystość poświęcenia i nadania nazw rondom im. rtm. Witolda Pileckiego i kpt. Henryka Łagodzkiego w dniu 14 października 2013 r.
 4. Gminny Dzień Seniora w dniu 20 października 2013 r.

 

Współorganizowano:

 1. Towarzyskie Zawody Spławikowe w Komorowie w dniu 7 września 2013 roku we współpracy z Kołem Wędkarskim
 2. Piknik strażacki  w OSP w Nowej Wsi w dniu 14 września 2013 r.
 3. Widowisko teatralne „Przygody Ani nad Śniardwami” oraz koncert Natalii Kukulskiej z okazji Jubileuszu 90-lecia szkoły w Komorowie w dniu 11 października 2013 r.
 4. Komorowską Jesień Muzyczna w kościele w Komorowie w dniu 20 października
 5. Wyjazdy emerytów z Komorowa do  Zamościa, Krynicy Morskiej i Częstochowy
 6. Wyjazd emerytów z Michałowic do Krynicy Morskiej oraz Olsztyna i Świętej Lipki
 7. Wyjazd emerytów z Nowej Wsi do Sarbinowa oraz Świętej Lipki, Kętrzyna i Gierłoży
 8. Wyjazd emerytów z Opaczy-Kolonii do Trójmiasta i Malborka
 9. Wyjazd emerytów z Reguł do Poznania, Łodzi i Łowicza

 

Z funduszu osiedla Granica współorganizowano

Zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców Osiedla Granica od 3 września do 3 grudnia 2013 r.

 

Z funduszu osiedla Komorów współorganizowano

 1. Zajęcia gimnastyczne dla mieszkańców w Komorowie  od 2 września 2013 r.
 2. Dzień komorowskiego psa i kota w Komorowie 14 września 2013 r.
 3. Zajęcia rekreacyjno-sportowe dla osób po 50 roku życia w Michałowicach od 23 września do 19 grudnia 2013 r.

 

Z funduszu osiedla Michałowice współorganizowano 

Warsztaty decupage dla mieszkańców w ZS w Michałowicach w dniach 3,10,17 i 24 października 2013 r.

 

Z funduszu sołeckiego Michałowic Wsi współorganizowano:

 1. I Rodzinne Podchody dla mieszkańców w dniu 28 września 2013 r.
 2. Przedstawienie TV MUPP SHOW wraz z zabawami dla dzieci w Zespole Szkół w Michałowicach w dniu 13 października 2013 r. 

 

Z funduszu sołeckiego Nowej Wsi współorganizowano w świetlicy wiejskiej i remizie strażackiej:

 1. Zajęcia gimnastyczne w Zespole Szkół od 4 września do 18 grudnia 2013 r.
 2. Przedstawienie teatralne "Tajemnicze jajko" w Nowej Wsi w dniu 21 września 2013 r.
 3. Inscenizację "Wesela kurpiowskiego" w dniu 5 października 2013 r.   

 

Z funduszu sołeckiego Opaczy-Kolonii współorganizowano w świetlicy wiejskiej:

 1. Warsztaty plastyczne dla dzieci od 6 września do 20 grudnia 2013 r.
 2. Przedstawienie teatralne "Tajemnicze jajko" w Nowej Wsi w dniu 21 września 2013 r.
 3. Wyjazd do matecznika MAZOWSZA, połączone z koncertem zespołu w dniu 4 października 2013 r.

 

Z funduszu sołeckiego Opaczy Małej współorganizowano w świetlicy wiejskiej:

 1. Uroczystość z okazji Dnia Seniora w dniu 5 października 2013 r.
 2. Wyjazd mieszkańców z Opaczy Małej do Częstochowy w dniu19 października 2013 r.

 

Z funduszu sołeckiego Sokołowa współorganizowano

Piknik Pieczonego Ziemniaka w Sokołowie w dniu 21 września 2013 r.

 

Z zakresu gminnej oświaty:

 1. 26 września uczniowie i nauczyciele gimnazjum w Nowej Wsi zorganizowali po raz kolejny X Rajd Pęcicki.
 2. 2 października w szkole w Nowej Wsi odbył się koncert słowno-muzyczny upamiętniający bohaterów Boju pod Pęcicami.
 3. 12 października w szkole w Komorowie odbyła się gala z okazji 90 - lecia szkoły podstawowej i 20 - lecia liceum ogólnokształcącego.
 4. Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w szkołach odbywały się uroczystości, podczas których nauczyciele i pracownicy szkół odbierali życzenia, gratulacje i nagrody od Wójta gminy i dyrektorów szkół. Odbywały się również „ślubowania” uczniów klas pierwszych.
 5. 14 października w szkole w Michałowicach nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi i poświęcenie nowego skrzydła. W tym dniu Gimnazjum im. Księcia Józefa poniatowskiego obchodziło „święto” szkoły.

 

Z zakresu pomocy społecznej:

 1. W dniach 19- 23 sierpnia oraz 26 -29 sierpnia zorganizowano  wypoczynek letni w formie półkolonii dla 30 dzieci,
 2. w dniach 19 -29 sierpnia przy współpracy członków Partnerstwa Ogniwo (Stowarzyszenia K40, Sołectwa Opacz-Kolonia, firmy WPQ Wojtek Piotrowski oraz prywatnych osób) na terenie Gminy Michałowice przyjęto 7 wolontariuszy w tym 6 wolontariuszy różnych krajów europejskich.  Wolontariusze prowadzili zajęcia z dziećmi podczas półkolonii,
 3. 6 września rozpoczęto comiesięczne spotkania superwizyjne dla pracowników socjalnych,
 4. w dniach 13-14 września 6 uczestników projektu wzięło udział w warsztacie wyjazdowym do Serocka nt. poprawy wizerunku i motywacji.
 5. w dniach 23 -24 września  2013r.  odbyły się  apele tematyczne o wolontariacie w szkole w Nowej Wsi oraz w Szkole w Michałowicach,
 6. w dniu 28 września 2013r. odbyło się spotkanie Klubu Wolontariusza pt. „Pozytywnie zakręceni na wolontariat” cz. 2,
 7. W dniach 4-6 października 13 osób (uczestnicy projektu systemowego wraz z dziećmi) wzięło udział w wyjeździe turystycznym do Janowa Podlaskiego
 8. w dniu 19 października 2013 odbyło się spotkanie Klubu wolontariusza pt. „Młodzi kreatywni”
 9. we wrześniu i październiku ramach projektu systemowego odbywały się spotkania indywidualne i grupowe z doradcą zawodowym,
 10. w październiku rozpoczęły się cykliczne  spotkania grupy samopomocowej dla rodzin oraz warsztat stacjonarny nt. gospodarowania budżetem domowym.
 11. w dniu 25 października 13 osób (uczestników projektu i otoczenia) wzięło udział w wydarzeniu kulturalnym - wyjście do kina na film "Wałęsa. Człowiek z nadziei".

 

Z zakresu pozyskiwania środków zewnętrznych:

 1. 1. Wniosek o dofinansowanie w ramach działania 8.3 POiG pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Michałowice" uzyskał dofinansowanie ze środków UE. Umowa o dofinansowanie jest w trakcie przygotowania i prawdopodobnie zostanie podpisana na początku listopada.
 2. Trwają prace nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie opracowania "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Michałowice" ze środków NFOŚiGW w ramach POIiŚ.
 3. Zakończono kolejny etap projektu partnerskiego "Od diagnozy do strategii". Trwają pracę nad diagnozą sytuacji w zakresie świadczenia usług publicznych w gminie.
 4. Gmina Michałowice uczestniczy w projekcie ZIT wspólnie z Warszawą. Podpisano deklarację współpracy. Trwają prace nad przygotowaniem wspólnych propozycji projektowych dla gmin zachodniego Mazowsza, które zostaną ujęte na liście projektów przewidzianych do realizacji w latach 2014-2022.
Data publikacji: 05.11.2013 12:56
Data ostatniej modyfikacji: 02.06.2014
Wyświetleń: 132
Autor: Zofia Idzikiewicz
Opublikował: Zofia Idzikiewicz
Ostatnio zmodyfikował: Zofia Idzikiewicz